rens@dekuijer.nl 06 46 741 742

Algemene voorwaarden, laatst bewerkt op 03-04-2018

1. Begrippen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
dekuijer.nl, rdk, rens de kuijer: de leverancier van goederen, diensten en producten die met instemmen van de klant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Klant: diegene die met dekuijer.nl, direct of indirect, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van aangeboden producten binnen de volgende groepen: grafisch ontwerp, drukwerk, webdesign, hosting, bestickering, bedrukking dan wel enig ander door dekuijer.nl aangeboden diensten en/of producten; tevens elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen dekuijer.nl en de klant. Goederen: alle producten en diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten, producten en/of werkzaamheden van dekuijer.nl in overeenkomst met de klant van toepassing.
2.2 Door het aangaan van een contractuele overeenkomst danwel eenmalige overeenkomst tussen dekuijer.nl en de klant, zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan die in deze voorwaarden zijn opgenomen.
2.3 Voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing wanneer schriftelijk overeengekomen en bevestigd door dekuijer.nl. Deze worden vermeld op eventuele offerte(s).
2.4 Wijzigingen in de voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden na de wijziging.

3. Sluiten en ontbinden van overeenkomsten
3.1 Offertes en prijsopgaves, aanbiedingen en kortingen gedaan door dekuijer.nl zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald.
3.2 Overeenkomsten worden gesloten wanneer een bestelling schriftelijk, digitaal of mondeling door de klant wordt geplaatst. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant automatisch de algemene voorwaarden; waarnaar ten alle tijden wordt gerefereerd in de offerte, factuur en terug te vinden zijn op de website onder www.dekuijer.nl/algemene-voorwaarden.
3.3 Wanneer dekuijer.nl niet binnen 14 werkdagen de bestelling schriftelijk, digitaal of mondeling heeft afgewezen, is deze automatisch geannuleerd.
3.4 Wanneer de klant een of meerdere verplichtingen, volgens de overeenkomsten, niet nakomt of kan komen, door liquidatie van bedrijf, faillisement, in beslag name van gedeeltelijk of volledige vermogen, heeft dekuijer.nl te allen tijde het recht de overeenkomst op te schorten danwel vroegtijdig zonder in gebreke stelling te annuleren en niet te leveren. Tevens behoudt dekuijer.nl zich het recht om naar eigen keuze, mits redelijk en zich toekomend, enige vorm van schadevergoedingen of gemaakte kosten in rekening te brengen. In deze gevallen is elke vordering die dekuijer.nl ten laste van de klant heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

4. De financiële overeenkomst
4.1 Verkoop en levering danwel het verrichten van werkzaamheden of uitvoeren van diensten geschieden tegen de op het moment van bestellen geldende prijzen.
4.2 De in artikel 4.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie-, verzend- of andere bijkomende kosten die redelijkerwijs niet bij
de prijzen zijn inbegrepen, tenzij anders schriftelijk vermeld, zoals bijvoorbeeld op een offerte.
4.3 Recht op schadevergoeding door dekuijer.nl aan de klant is alleen geldig bij het starten van een klachtenprocedure, zoals omschreven in artikel 6.
4.4 Betalingen geschieden volgens de afspraken opgenomen in de overeenkomst, via bankoverschrijving of contant. Daarbij in achtneming dat goederen in geheel vooraf
betaald dienen te worden.
4.5 Betalingsregelingen dienen voor levering of betaling te worden overeengekomen tussen de klant en dekuijer.nl. Hierbij behoudt dekuijer.nl zich het recht redelijkerwijs bepalingen
te maken voor periodieke betalingen.
4.6 Prijswijzigingen bij derden waarvan goederen te ontvangen zijn door dekuijer.nl, welke redelijkerwijs bij aanvang van de overeenkomst tussen dekuijer.nl en de klant,
niet te voorzien waren door beide partijen, behoudt dekuijer.nl zich het recht een meerprijs te rekenen.

5. Levering van goederen en uitvoering van diensten en/of werkzaamheden
5.1 Goederen, diensten en/of werkzaamheden worden instemming van de klant door dekuijer.nl geleverd of uitgevoerd binnen afgesproken termijn.
5.2 Indien de, volgens de overeenkomst afgesproken leverdata, niet gehaald kan worden door dekuijer.nl dient de klant schriftelijk, digitaal danwel mondeling op de hoogte te worden gebracht.
5.3 dekuijer.nl wordt ontslagen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 5.2, wanneer de levering onmogelijk wordt gemaakt door blijvende overmacht. Recht op een eventuele schadevergoeding aan dekuijer.nl door de klant, vervalt hierdoor. Bij tijdelijke overmacht (o.a. vertraging van goederen) kan de overeenkomst door de klant door middel van schriftelijke verklaring zonder kosten worden ontbonden wanneer de klant in alle redelijkheid geen enkel belang heeft bij vertraagde levering van goederen. In alle andere gevallen wordt de levertijd met de duur van de tijdelijke overmacht verlengd.
5.4 Onder overmacht wordt mede verstaan maar is niet gelimiteerd tot: elke omstandigheid die dekuijer.nl bij overeenkomst niet had kunnen voorzien en waarop dekuijer.nl geen enkele invloed heeft, waaronder; vertraging in verzending, gebrek aan gronstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, beperkte overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming en gedeeltelijk of geheel in gebreke blijven van derde van wie zaken en/of diensten moeten worden ontvangen.
5.5 De door dekuijer.nl geleverde goederen en de verpakking daarvan zijn te allen tijde voor rekening van de klant zodra de goederen de bedrijfslocatie van dekuijer.nl verlaten.
Indien franco thuislevering is overeengekomen, is het risico van de klant vanaf het moment van ontvangst. dekuijer.nl behoudt zich het recht af te wijken van de door haar aangegeven standaardverpakking wanneer redelijkerwijs verwacht wordt dit niet afdoende is voor een veilige verzending.

6. Klachten
6.1 Bij klachten heeft de klant enkel aanspraak op eventuele reclamaties wanneer de klacht via schriftelijke verklaring per aangetekende brief is ingediend binnen 7 werkdagen na ontvangst van goederen of oplevering van diensten. Daarbij wordt de poststempel als bewijs van de brief in acht genomen.
6.2 Bij beschadiging of onjuiste artikelen kan de klant de goederen retour sturen naar dekuijer.nl. Hierbij is de klant verplicht een deugdelijke verpakking te gebruiken en de reden
van retourzending die schriftelijk mede gedeeld te worden alvorens retourzending. dekuijer.nl zorgt voor herlevering indien zij de klacht gegrond acht.
6.3 Niet beschadigde goederen of reeds voltooide levering van diensten en/of werkzaamheden worden niet teruggenomen wanneer daar geen grond voor is.
6.4 Bij afwijkende meningen tussen dekuijer.nl en de klant, welke dreigen uit te lopen tot discussie en/of gemoederen omtrent de grond van de klacht, heeft dekuijer.nl het recht een derde partij in te schakelen welke op objectieve wijze de klacht en vervolg procedure zal beoordelen. Wanneer de klant ongegrond wordt geacht, zijn eventuele kosten van het inschakelen van een derde partij voor rekening van de klant. Wanneer de klacht gegrond wordt geacht en herlevering plaatsvindt, worden geen extra kosten in rekening gebracht en zijn eventuele kosten voor het inschakelen van een derde partij voor rekening van dekuijer.nl
6.5 Wanneer de klacht gegrond wordt geacht door dekuijer.nl en/of een derde partij, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk via aantekende brief te ontbinden. Daarbij ontvangt de klant ten hoogste van 10% van het originele factuurbedrag, een krediet welke gebruikt kan worden bij bestellingen van nieuwe goederen, diensten en/of werkzaamheden. Dit krediet in niet op te nemen of te combineren met andere acties.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door dekuijer.nl geleverde goederen, diensten en/of werkzaamheden blijven eigendom van dekuijer.nl tot het moment dat de klant aan alle directe en indirecte contractuele verplichtingen, zoals betalingen, heeft voldaan. Tot dat moment mag de klant de goederen, diensten en/of werkzaamheden op geen enkele wijze betaald of onbetaald aan derden ter beschikking stellen.
7.2 Bij het schenden door de klant, van artikel 7.1, heeft dekuijer.nl het recht de goederen, diensten en/of werkzaamheden zonder enige mededeling niet te leveren. Gemaakte kosten, zowel uurloon als inkoop bij derden, mogen dan redelijkerwijs in rekening worden gebracht aan de klant.
7.3 dekuijer.nl is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de goederen, diensten en/of werkzaamheden die aan de klant zijn geleverd doch eigendom zijn van dekuijer.nl, terug te nemen door deze (te doen) weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in geval dat de klant langer dan twee maande in verzuim verkeert.
7.4 Bij het aan derden ter beschikking stellen van concepten, alvorens de klant aan haar betalingsvoorwaarden heeft voldaan, worden de volledige kosten in rekening gebracht, zonder verder ontwikkelingsproces.
7.5 Door dekuijer.nl gemaakte beeldoffertes, samples, concepten of enig ander beeldmateriaal in die trant, mogen na annulering van een order of het afwijzen van een offerte en/of prijsopgaaf, op geen enkele wijze worden gebruikt door de klant en/of derden. Hieronder vallen, maar is niet gelimiteerd tot: bewerken, gedeeltelijk bewerken, verwerken in ander beeldmateriaal of nieuwe producten baseren op de reeds gemaakte beeldoffertes, samples en/of concepten.

8. Facturering
8.1 Facturering geschiedt op basis van de prijzen zoals genoemd in artikel 4, na oplevering van diensten en/of werkzaamheden. Facturering van goederen geschied alvorens verzending.
8.2 De klant ontvangt altijd schriftelijk een factuur met daarop een eigen factuurnummer. Tevens zijn alle betalingsvoorwaarden duidelijk omschreven op de factuur en worden omschreven in artikel 8.3.
8.3 Betaling geschied via bankoverschrijving op rekeningnummer NL86RABO0184170370 t.n.v. R.J. de Kuijer o.v.v. factuurnummer, mits anders schriftelijk overeengekomen.
8.4 Betalingstermijnen zijn mogelijk zoals omgeschreven in artikel 4.5.
8.5 Mits anders is overeengekomen, dient een factuur binnen 14 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan. De klant ontvangt binnen 7 werkdagen na factuurdatum, bij uitblijven van de betaling, een herinnering. Wanneer de betalingsverplichting niet wordt nagekomen binnen 21 werkdagen na factuurdatum en bij ontvangen van een herinnering, behoudt dekuijer.nl zich het recht een meerprijs van 10% van het originele factuurbedrag in rekening te brengen als administratiekosten. Wanneer de betalingsverplichting van de klant binnen 30 werkdagen na de originele factuurdatum niet is voldaan, behoudt dekuijer.nl zich het recht juridische stappen te ondernemen, in de vorm van een advocaat, deurwaarder en/of incassobureau. Elke vorm van kosten die daarbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant, ten hoogte van minimaal €40,- (veertig euro).

9. Gegevensbescherming, privacy en geheimhouding
9.1 dekuijer.nl en haar werknemer(s) zijn te allen tijde verplicht discreet en met zorg om te gaan met gegevens van klanten, derden en samenwerkende partijen. Hierbij geldt de algemene regel: het niet delen van gegevens zonder expliciet en schriftelijke goedkeuring van de klant. Dit omvat maar is niet beperkt tot: concepten, namen, intellectuele eigendommen, patenten, (persoonlijke) gegevens, gevoelige bedrijfsinformatie en privacy gevoelige data die anderzijds nooit aan derden verstrekt zou worden.
9.2 Als klant van dekuijer.nl ontvangt zij of ontvangen zij soms data, gegevens, concepten, ontwerpen en anderzijds gegevens die te allen tijde geheim gehouden dienen te worden, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Dit omvat maar is niet beperkt tot: concepten, schetsen, art- en moodboards, ontwerpen, samples, inloggegevens voor; FTP-account, e-mail accounts, direct-admin, PHPmyAdmin, hostingpakket, website en backend systemen geleverd of aangeboden door dekuijer.nl.
9.3 Bij het delen van data en/of gegevens van dekuijer.nl in elke vorm die niet hadden en zouden mogen gedeeld worden door de klant, worden deze gegevens (met name inloggegevens) gewijzigd en kan bij overweging dekuijer.nl, ter bescherming van het intellectuele eigendom, privacy gevoelige data of bedrijfsgegevens die niet openbaar dienen te worden gemaakt, het account opschorten, resetten of sluiten. Dekuijer.nl kan hierbij niet verantwoordelijk worden gesteld door eventuele opgelopen schade, verlies van data of anderzijds nadelige gevolgen voor de klant.
9.4 Bij het delen van door dekuijer.nl gemaakte beeldoffertes, samples, concepten of enig ander beeldmateriaal in die trant, door de klant aan derden, behoudt dekuijer.nl zich het recht de order te annuleren, met een vergoeding van ten minste € 25,- (honderd vijfentwintig euro).